Elektromobilita z jiného pohledu. Jsou elektromobily nebezpečím pro svobodu člověka a občana?

Místo úvodu jsem si dovolil ocitovat několik (dle mého klíčových) ustanovení z preambule a úvodních článků tzv. Lisabonské smlouvy. V tomto světle se chci podívat na, dle mého, ideologické a iracionální prosazování e-mobility i na stav současných technických možností.

Z preambule:

… INSPIRUJÍCÍ SE evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu… PŘEJÍCE SI                 prohloubit solidaritu mezi svými národy, při respektování jejich historie, kultury a tradic… ODHODLÁNÍ podporovat hospodářský a sociální rozvoj svých národů s ohledem na zásadu udržitelného rozvoje… ROZHODBNUTÍ pokračovat v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům v souladu se zásadou subsidiarity…

Z článku 3.:

  1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel.
  2. Unie vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství …

…………………………………………………………………………………….

O nedostatečné užitné hodnotě a vysoké ceně elektromobilů bylo napsáno dost.  Optimisté nás odkazují na budoucí pokles cen těchto vozidel, zlepšování dobíjecích možností, kapacity a životnosti baterií. Dobře, zkusme pro tentokráte technické parametry jako hlavní téma diskuse opustit. Přestože vzniká otázka, zda je technologicky možné tyto cíle dosáhnout do roku 2035, tedy termínu, od kdy chce Evropská komise zakázat prodej nových vozů se spalovacím motorem.

Svoboda a právní stát. Snížení dostupnosti kvalitních vozidel je ohrožením mobility

EK a EU skrze své členské státy schválila již dnes mnoho „špionážních“ a omezujících asistentů do vozidel. Od příštího roku omezovače rychlosti, černé skříňky atd. Na jedné straně to znamená prodražení vozidel. V kombinaci s emisními limity a zápasem o čipy a baterky pak velice významným. Tento jev – zdražení,  je i důsledkem snížení konkurence na trhu výrobců automobilů v EU. Podívejme se, kolik samostatných automobilek neustálo tyto administrativně diktované požadavky – tedy nikoli trhem, a zanikly nebo se staly členy větších a větších automobilových skupin. Snížením konkurenčního prostředí a samozřejmě – díky nákladům na vývoj – dochází i ke zdražování vozidel, třeba tím, že menší, lacinější vozidla jsou vyřazována z produkce. Nebo se o tom uvažuje. O nákladech na servis, na více potencionálních poruch a tedy zdražení provozu ani nemluvě.  Zajímavé je, že množství asistentů nemá vliv na ekologičnost. Celkově tak vzniká otázka dosažitelnosti vozidla.

Ano, městského člověka, který žije ve velkém městě, kde má i většinu rodiny to nemusí zajímat. Obyvatele vesnic a menších městeček již ano… V rodině s dětmi potřebujete dvě vozidla, když děti dorostou i tři…  Snížení dostupnosti kvalitních vozidel je pak ohrožením mobility a tedy nejen svobody obecně, ale i ekonomické, vzdělávací atd. (PZN: o pozitivním vztahu k myšlence EU nemluvě).

Vzniká neřešitelný problém – dostupnosti vozidla a jeho obměňování.

Když si promítnete tuto otázku do eAutomobilu, vzniká neřešitelný problém – dostupnosti vozidla a jeho obměňování.  Zatím to nevypadá, že by vozidlo vydrželo 500 000 km za svůj život jako automobil se spalovacím motorem v dané cenové hladině. Tedy opět omezení svobody pohybu občana.

Další věcí je, jak by měli posílit svobodu a bezpečí asistenti jako je třeba ona černá skříňka?

Jak využijete na okreskách povinné hlídání jízdy v pruhu? Možnost a potence online sledování automobilu se pak jen nabízí. Jako by již teď nestačilo množství autonomních kamer.

Otázkou je nabíjení.

Představte si, že minimálně jednou za rok nefunguje elektřina i dva dny. Konečně stačí i výpadek (dnes, kdy píšu článek, jsme po 16hodinovém výpadku, který začal ve 22:00 hodin včera, takže vozidla by nebyla do rána nabita). Děti tedy nepůjdou do školy? Nikdo nepojede do zaměstnání? Zaměstnavatel bude povinen tuto nepřítomnost omluvit?

Představte si příjezd domů se skoro vybitým vozidlem a jedno z Vašich dětí vám sdělí, že je mu špatně… Čím pojede rodina na pohotovost? I k relativně banálním případům se bude volat sanitka?

Stát ukázal, nejen v ČR, že je schopen ve vypjaté době začít porušovat hromadně práva občanů. Omezení cestování, podnikání, dohled nad pohybem občanů i za pomoci ozbrojených složek, bránění v činnosti. Co to má společného s eMobilitou?

Německo z důvodu výkyvů sítě přišlo s nápadem na zákon, který by umožnil správci přenosové soustavy omezit až na dvě hodiny denně dobíjení elektromobilů.

Podívejme se na zkušenosti Kalifornie, kde se snaží mít do roku 2040 bezemisní energetiku a přitom problémy s energetikou mají již minimálně 20 let. Jezdí tam velké množství elektroaut a do energetiky se prosadil obrovský podíl OZE. Vznikají tak potencionální problémy s ohledem na energetickou soustavu. Lidé jsou zde v době energetických špiček vyzýváni, aby nepoužívali nejen eAuta, ale i elektrické spotřebiče jako jsou pračky, nenabíjeli notebooky atd. 

Vzniká tedy otázka, kdo zabrání vládě, aby (bude-li eMobilita převažujícím typem dopravy) odolala nápadu na vypnutí nabíječek, aby zabránila občanům v pohybu, bude-li to považovat za „dobrý nápad“? A ještě jinak, když dojde k masivnímu BlackOutu v důsledku havárie nebo přírodní katastrofy. Jak s nenabitými vozidly opustíte oblast? Kdo zabrání, aby EK nepřišla s nápadem monitorovat pohyb všech aut s odkazem na potencionální boj s teroristy, když dnes prosazuje možnost monitorovat elektronickou komunikaci všem s odůvodněním, že se bude pouze hledat dětská pornografie?

Shrnuto:

Iracionální aktivistické zavádění elektromobility hrozí ve střednědobém horizontu prohloubením sociální nerovnosti a omezením (již dnes špatné) sociální prostupnosti. Ekonomicky, a domnívám se, že existenciálně ohrožuje vesnice a malá městečka a města. 

Zavádění dalších a dalších asistentů, navíc spojených s umělou inteligencí a s pořizováním záznamů o pohybu a chování automobilu, narušuje soukromí občana. Jednak samo o sobě a jednak potencionálně dává do rukou státu neoprávněný sledovací nástroj.

Elektromobilita dává do rukou státu potencionální moc omezovat a regulovat samý pohyb občanů. Zároveň bude pravděpodobně růst počet případů, které ohrožují občana přímo na zdraví (dosah lékaře; opuštění místa katastrofy, technické havárie s výpadkem proudu.)

Závěrečná otázka pak zní: Opravdu Elektromobilita naplňuje cíle EU dle platných smluv? Nejde přímo proti nim?

Elektromobilita potenciálně limituje svobodu občana s ohledem na ekonomickou svobodu, právo na soukromí, právo na vzdělání, právo na svobodu jako v takovou. Musíme se tak na ni dívat nejen prizmatem „enviromentu“ nebo ekonomiky, ale i v dalších souvislostech.

 

 

 

 

Co myslíte, je zde stát pro občany nebo občané pro stát?

„Nová republika“ si udělala trhací kalendář z ustanovení čl.36 Listiny základních práv a svobod

Co myslíte, je zde stát pro občany nebo občané pro stát?

 Asi není nikoho, kdo by si nevšiml, že stát a jeho úředníci se  v posledních šesti letech začali chovat tak, jako by se vrátili do doby feudálního absolutistického systému. 

Nová republika, která byla stvořena ideologií „všichni kradou“, za pomoci protikorupčních aktivistických skupin a za hlasitého volání velké části voličstva (v prvé linii to byli hledači nových spasitelů a paradoxně i živnostníci a podnikatelé, aby byli vystřídáni voliči socialistů a komunistů), přijala mnoho zákonů, které omezují podnikatelské prostředí, omezují a znemožňují svobodné rozhodování v případě zaměstnání, v případě zahájení podnikání, v případě rozvoje podnikání (viz kauzy zakleknutí, registrace DPH; třídní nepřátelé od „sídel firem“ po agentury práce…). Vše se podařilo okořenit a zajistit přetvořením kontrolních orgánů z orgánů, které musí respektovat zásady práva, na v pravdě inkviziční instituce. Například „právní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“) a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.“ Viz i další ustanovení prvních čtyř paragrafů zákona č.500/2004 Sb. správního řádu).

Co se však nepodařilo ovládnout „nové republice“, byla soudní soustava.

Ona postavila dosti jasnou hranici nové byrokratické svévoli a nedopustila úplné ovládnutí země. (Pro zajímavost se lze poohlédnout na Slovensko, kde se socanům a oligarchii podařilo ovládnout i tuto moc). Tuto hranici se daří bránit i díky právníkům a dalším odborníkům, kteří se nezalekli „inkvizice“ a šli s kontrolními  orgány do sporů, byli-li přesvědčeni o pravdě svého výkladu zákona a hledali oporu v moci soudní. Mnohdy pochopily samy kontrolní orgány, že jejich snaha (nebo snaha nižších aktivních orgánů) hrozí soudní blamáží a ustoupily.

Bohužel „nová republika“ pochopila tuto situaci a rozhodla se aktivně přikročit k omezení dosahu právní ochrany ze strany soudu a osob, které jsou znalé konkrétní problematiky.

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR došel 6. 12. 2019 návrh vlády na změnu ustanovení zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky. Sněmovní tisk 670. Zatím je v moci organizačního výboru.

Kromě jiných ustanovení obsahuje dvě, která vláda decentně nazývá v důvodové správě „technickou novelou“. Je zajímavé, že tyto body unikají všem jinak aktivistickým novinářům a politici také mlčí. O co tedy jde?

V prvé řadě jde o změnu ustanovení §32, které stanovovalo promlčecí lhůtu spáchaného přestupku jednoznačně na 3 roky od jejich spáchání (do výše pokuty 99 999,99 Kč) a nejpozději na 5 let od jeho spáchání od výše horní hranice pokuty 100 000 Kč (čili většina přestupků, kterých se může dopustit zaměstnavatel či podnikatel či právnická osoba), přičemž sice odstavec 1§32 určoval dobu, po kterou se stavěla promlčecí doba, ale 5 let byla promlčecí doba konečná a definitivní. Stát a jeho aparát měl (má) celých 5 let na to, aby protiprávní činnost odhalil, aby ji vyšetřil a viníka usvědčil… Pokud udělal chybu (ať věcnou či procesní, což se stává velice často, nebo prostě jednání kontrolovaného nebylo přestupkem) a „obviněný“ vyhrál u správního soudu, stávalo se, že rozhodnutím správního soudu byl skutek promlčen (zvláště, když se i správní orgán odvolával). Konec konců, bavíme se zde o přestupcích.

Ke správnímu řízení je ještě nutno podotknout, že správní žaloba nemá odkladný účinek a rozhodnutí do vynesení případného zrušujícího rozsudku je v právní moci… To znamená, že obviněný uhradí pokutu, může mu být zastavena činnost atd. Vyhrál-li však obviněný soudní řízení, což se stává často, a soud všechna rozhodnutí zrušil, stát mnohdy nestihl provést nové úkony a skutek byl promlčen. Upozorňuji, že obviněný hradí všechny náklady na svou obranu ze svých prostředků, proti státu s celým jeho obrovským aparátem, který je hrazen z daní obviněného. (Kdokoli prošel jakýmkoli řízením úřadu, si jistě vybaví ony výzvy, obvinění atd., kde vždy stojí: „ za nespolupráci, za neposkytnutí … může být udělena pokut až…“) 

Co navrhuje onou technickou úpravou vláda? V podstatě nepromlčitelnost přestupku. Doba promlčení má být nově stavěna i důvody v odstavci 1. a tedy i po dobu „po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní“. Jinak řečeno, jakékoli důvody pozastavují probíhající promlčecí lhůtu, i opakovaně, a přestupek – podle známého příběhu kdy Achileus nemůže předehnat želvu – se může táhnout léta a léta… Vezmeme-li do úvahy stále rostoucí množství přestupků, které nelze sanovat, nebo které sice obviněný již dávno napravil, ale prostě se staly, je to situace rovna dědičnému hříchu. Nesmazatelný hřích, vina, vyjma milosti či smrti obviněného, zvláště, jde-li o zaměstnavatele či právnickou osobu.  „Nová republika vrací úder.“

Aby někdo neřekl, že nevím, co píši: „Odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou trvala některá ze skutečností podle odstavce 1.“

Aby „nová republika“ měla situaci pod kontrolou ještě více a pojistila si, že jejím inkvizičním orgánům nikdo neunikne, navrhuje ještě jednu zásadní změnu. Do zákona vkládá nové ustanovení §72b Nepřípustné zastupování. „Správní orgán usnesením rozhodne o tom, že nepřipustí zastoupení na základě plné moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení o přestupcích v různých věcech opětovně, nejde-li o advokáta nebo jinou osobu poskytující právní služby soustavně a za úplatu podle jiného zákona.“  

V čem je zde problém… V prvé řadě je nutno konstatovat to, že mnoho řízení o přestupku je vedeno v relativně úzké odborné rovině – BOZP, PO, hygiena práce, odpady, pracovněprávní vztahy, odměňování, daně a podobně. Na mnoho z těchto oblastí si zaměstnavatelé a právnické osoby najímají v souladu se zákonem externí služby, kdy jejich zaměstnanci v mnoha případech musí být dokonce odborně způsobilé osoby v dané oblasti. Spor se tak vede nejen o proces kontroly a oprávnění kontrolního orgánu (častý argument orgánů „máte pravdu, ale my na to máme metodický předpis atp.), ale o odbornou stránku daného problému. Protože zákon, který ukládá povinnosti, není technická norma (což mnohým kontrolním orgánům nedochází), ale zákon a správných řešení může být mnoho… Tendence toho, že kontrolní orgány striktně požadují to, na co jsou zvyklé, či co mají v metodickém předpisu, aniž by na to měly právo, nebo by to nutně byla pro kontrolovanou osobu povinnost, je zcela zřetelná a tyto situace jsou běžné.  Proto také mnohé kontroly jsou rozhodnuty ve prospěch kontrolované osoby až díky správnímu soudu, v lepším případě odvolacího řízení v rámci správního řízení.

 

Toto nové ustanovení však umožňuje odborné subjekty (nebo osoby) ze zastupování klienta, kterému poskytují služby, vyloučit. Paradoxně v situaci, kdy za správní orgány vedou tato řízení inženýři, magistři čehokoli a podobně. Dokonce jsem se setkal i s rozhodnutím vedoucího úřadu, které bylo i v rozporu se stanoviskem jeho právního oddělení, aniž by měl právní kvalifikaci, kterou zde požaduje stát po „zástupci kontrolovaného“. Ono totiž být právník a advokát a být odborník v konkrétní specializaci se mnohdy vylučuje již z podstaty.

 

Cíl je jasný, omezit právo na obhajobu kontrolované osoby. Tato osoba sice může poskytovat služby, musí mít i opakovaně obnovovanou odbornou způsobilost (např. BOZP, PO, nebezpečné odpady, atd…), ale protože bude úspěšná při zastupování svých klientů při kontrolách a v navazujících správních řízeních, může tento orgán rozhodnout, že nepřipustí zastoupení na základě plné moci… 

Jak je vidět, „nová republika“ si udělala trhací kalendář z ustanovení čl.36 Listiny základních práv a svobod. Z práva na spravedlivý proces chce „nová republika“ udělat kus toaletního papíru. Nejen že bude de facto vyčerpávat kontrolované, obviněné osoby nekonečnými spory, ale pro jistotu jim i stíží právo na obhajobu.

A aktivistické organizace, novináři stavějící se proti korupci a za nové lepší zítřky mlčí.    Jestli si něco zaslouží ústavní žalobu, tak tato ustanovení, pokud by prošla v dané či obdobné podobě a vstoupila by v platnost.