Akce Férová práce v podání MPSV, aneb Pokrytectví levicové ministryně Jany Maláčové a jejího ultralevicového poradce

v podání MPSV, aneb Pokrytectví levicové ministryně Jany Maláčové a jejího ultralevicového poradce

Nechci se přímo zaobírat činností ministryně a jejího poradce na místě kontroly soukromého podniku v Krupce. Chtěl bych se však pozastavit nad pokrytectvím celé akce a jejich tvrzení, jak jim jde o zájem zaměstnanců…

Charakteristika postavení Úřadu práce, citace přímo z jejich vlastního webu:

„Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem“.

Název akce ministryně JM a jejího poradce:

Férová práce… a k tomu rozjeli zcela nestandardní kontroly, které se podobají spíše obsazení soukromého podniku lidovou milicí, než postupem podle zákona a s respektem k právu podnikatelů, nemluvě o povinnosti volit odpovídající prostředky a postupy…

Takže něco k Férové práci v podání MPSV a paní ministryně včetně její předchůdkyně:

Případ první MPSV optimalizuje náklady na ostrahu

Citujeme z tisku 

NKÚ prověřoval i náklady na ostrahu. Ministerstvo práce si podle kontroly neověřilo výhodnost plateb za ostrahu jedné z budov. Vlastním zaměstnancům za ni platilo 190 korun za hodinu. „To bylo o 91,5 procenta víc, než byla průměrná cena za hodinu této služby podle Českého statistického úřadu. V roce 2015 proto ve veřejné soutěži vybralo externího dodavatele s cenou 86 korun za hodinu bez DPH,“ sdělila Gabrielová.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/predrazene-uklizecky-i-jazykove-kurzy-audit-ukazal-plytvani-ministerstev.A160829_080648_domaci_aha

Takže si shrňme, co se stalo. MPSV propustilo své zaměstnance, jejichž náklady činily 190 Kč/hod. Což jsou personální náklady (jde o plat, příplatky, dovolené, odvody), které v roce 2015 odpovídaly realitě. Minimální zaručená mzda v dané službě v soukromém sektoru dle platného nařízení vlády činila v daném roce 64,80 Kč/hod., mzdový náklad pak činil cca. 106 Kč/hod.

MPSV pod vedením sociální demokracie – ministryně Marksová, vysoká úřednice JM – dokázalo propustit zaměstnance ostrahy a vybrat dodavatele těchto služeb, kterému platí cenu, která ani nedosahuje výše minimálních mzdových nákladů.  Evidentně ani nedokázali NKÚ odůvodnit, proč obecný trh vykazuje deformované ceny. Předpokládám, že propuštění zaměstnanci to vzali jako „Férovou práci“.

Nutno dodat, že dodavatele později vyměnili a v roce 2019 již platilo MPSV za hodinu služby 134 Kč/hod. bez DPH. Až na to, že v roce 2019 minimální zaručená mzda bezpečnostního pracovníka v nepřetržitém nebo 3směnném provozu činila 94 Kč/hod. a minimální mzdový náklad 153,76 Kč. Takže zase „Férová práce…“

Případ druhý – Úřad práce v Ostravě zajišťuje bezpečnost

Metodická poznámka: V příloze přikládáme stanovisko a výpočet mzdového nákladu na hodinu služby ostrahy objektů, abychom transparentně a fér ukázali postup stanovení minimálního mzdového nákladu. Minimální zaručená mzda musí činit pro rok 2021 106,60 Kč/hod. mzdový náklad pak činí 174,37 Kč/hod.

Úřad práce České republiky v Ostravě zveřejnil výsledek výběrového řízení na zajištění ostrahy. Několik údajů:

Očekávaná cena: 64,80 Kč/hod. bez DPH

Konečná cena veřejné zakázky: 59,40 Kč/hod. bez DPH

Vítězem je ASF Jobs s.r.o.

Takže organizační složka MPSV, tedy podřízení paní ministryně dokážou vyhlásit „Férové“ výběrové řízení, kdy očekávají cenu za hodinu služby o cca 40 % menší než je základní zaručená mzda, kterou musí zaměstnanec obdržet. Následně dokáží vybrat dodavatele, který nabídne cenu o cca 45 % nižší, než musí zaměstnanci vyplatit jako základní mzdu za hodinu práce… Navíc dodavatele, který, POZOR, vznikl 5. září 2019, tedy ani ne dva roky před vyhlášením výběrového řízení.  

Na závěr tu je tedy několik otázek:

Nejsou paní ministryně a pan poradce náhodou poněkud pokrytečtí?

Jak si představují „Fér práci“ s takovýmto přístupem k výběru dodavatelů?

Zachovalo se MPSV „Férově“ ke svým zaměstnancům ostrahy?

Zdroj: https://securityguide.cz/akce-ferova-prace-2/

 

Obnova země po covidu?

Je politický marketing a oportunismus s absencí jakékoliv kreativity, s nulovou představivostí, s nulovou odbornou kompetencí a navíc v kombinaci s byrokratickou zátěží tou správnou cestou k ekonomické obnově ČR po pandemii?

 Tento týden jsme byli opět svědky, jak se vláda pokouší „pomoci“ podnikatelům, živnostníkům, umělcům atd. zasaženým opatřeními kolem COVIDU a zároveň jak se snaží sehnat podporu pro katastrofický státní rozpočet pro rok 2021 a výhled na další roky.

Upřímně? Nekreativní, s nulovou představivostí, s nulovou odbornou kompetencí. Politický marketing a oportunismus z této snahy čiší na sto honů. Na jedné straně byrokratická „pomoc“, na druhé straně snaha zavděčit se bolševikům celého světa a ve spojení s nimi podrazit obranný rozpočet.

Proč to nezkusit jinak? Na jedné straně potřebujeme rozpumpovat „podnikatelského ducha“ v co možná nejvíce lidech, podpořit ekonomiku tak, aby mohla vznikat nová pracovní místa, aby lidé byli připraveni na změny a nedotovat dnes již mrtvá místa.  Stejně tak musí být možnost rychle zakládat a na druhé straně rušit podnikatelské projekty a subjekty.  Zároveň je třeba ušetřit na provozu státu. To je jediná  reálná úspora pro příští léta, pokud se nechceme ekonomicky propadnout na úroveň Řecka před deseti lety…

Je třeba si uvědomit, že provoz státu se stane lacinějším a zároveň efektivnějším, když oseká nesmyslné byrokratické procesy a snahu hovořit občanům do všech oblastí života.

Největší paradox? Obě kritéria lze spojit.

 

Pracovní právo – tématu jsem se věnoval v poslední době několikrát. Co s ním? Myslím, že je to poměrně jednoduché. Budu stručný, jen v tezích.

 

 • Liberalizace pracovního práva. Zrušení rozdílu platů a mezd, vše srovnat dle mezd. Není důvod, aby – i díky existenci zákona o státní službě – existovalo toto rozdělení v zákoníku práce.
 • Výpovědi dle smluv nebo 1 měsíc, odstupné 1 měsíc…, 2 měsíce hradí následně stát jako podporu v nezaměstnanosti, pak jen stanovená paušální částka (70% minimální mzdy).
 • Zrušit zaručenou mzdu, nechat jen minimální.
 • Superhrubou mzdu zrušit tak, že se stane hrubou, zruší se tak odvody zaměstnavatele budou jen srážky zaměstnance.
 • Určit jasně hranici mezi občanskoprávní oblastí pracovního práva a práva veřejného. Do soukromoprávní zóny nemá stát právo „bez pozvání“ jedné ze stran vstupovat. Typicky veřejně právní oblastí je BOZP…
 • Držet zásadu, že kontrolní činnost je tu primárně k tomu, aby došlo k dosažení očekávaného stavu, ne k „lovu“ viníků…

Co by tyto změny přinesly? Zjednodušení byrokratického tlaku na zaměstnavatele, zvýšení možnosti zániku, ale i vzniku pracovních míst. Zaměstnavatelé se nebudou bát najímat zaměstnance i v době krize…  Změny by umožnily zrušit oddělení OIP pro kontrolu „nelegálního zaměstnání“, převést 40% míst do nejdůležitější sekce BOZP a na každý kraj jako dva specialisty převést do pracovně právní agendy. Hon na „zaměstnavatele“ prostě musí skončit. Pro kontrolu cizinců (mimo EU) jsou celníci a cizinecká policie…. 

Uvědomme si, že dle Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2017 „…podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2017 činil 58 %.“ To znamená, 58 procent zaměstnanců zaměstnávaly subjekty, pro které každá byrokratická zátěž přináší nejen přímé náklady, ale i právní nejistotu, že budou trestáni za byrokratická, administrativní opomenutí, mnohdy vzešlá i z toho, že chtěli vyhovět zaměstnanci.

 

Co však chce prosadit paní ministryně přezdívaná Venezuela spolu s kurzarbeitem? Čím si myslí, že udrží zaměstnanost a podpoří ekonomiku?

 • Znovuzavedení povinnosti zaměstnavatelů oznamovat VPM  (volná pracovní místa) do 10 kalendářních dnů Úřadu práce ČR a rovněž hlásit obsazení VPM
 • Volná pracovní místa budou moci být v evidenci VPM pouze tři měsíce, pak automatické vyřazení (zaměstnavatel může požádat o prodloužení evidování VPM o další tři měsíce); platí i u centrální evidence VPM pro zaměstnanecké a modré karty
 • Kvóty na agenturní zaměstnance – např. zavedení nejvyššího možného přípustného podílu (30 %) dočasně přidělovaných zaměstnanců agentury práce k výkonu práce k uživateli ve vztahu ke „kmenovým“ zaměstnancům uživatele
 • Evidence osob pracujících na DPP a DPČ
 • Hlášení nových zaměstnanců v den nástupu do zaměstnání – zaměstnavatel bude povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, nikoli do 8 dnů, ale nejpozději v den nástupu do zaměstnání

MPSV tak chce „pomoci“ zaměstnancům i zaměstnavatelům jen a jen další byrokratickou zátěží. Chce obnovit i to, co bylo zrušeno jako nesmyslné… Chce zavést nesmysl, který byl odmítnut jako nerealizovatelný již na jaře (byl přijat a následně musel být rychle zrušen)… Chce opět zaútočit na agentury práce, které již dnes jsou tak přeregulované, že se tím zabývá i analýza MPSV. Chystá se byrokraticky zasáhnout do modelu fungování podnikatele. Proč bych vůbec  musel mít své výkonné nebo administrativní zaměstnance…? Proč?  A to vše v době, kdy opravdu nemá zaměstnavatel dostatek sil k zápasu s byrokracií, kdy potřebujeme flexibilitu, která jediná může pomoci otevřít nová pracovní místa po zaniklých, přenést nás do 21. století , do doby digitalizace, průmyslu 4.0, nastavit lepší možnosti souladu zaměstnání, práce a osobního života….

Alarmující závěr.

MPSV a tato vláda chce místo deklarovaného workbalance a flexicurity zavést tvrdé socialistické právo. Prostředí pro tvrdé korporátní a korporativistické principy.  Takhle to ale nemůže dopadnout dobře…, ani pro zaměstnavatele, ale ani pro zaměstnance. V minulosti to nikdy nefungovalo. Ale paní ministryně je urputná. Konečně jinak by nemohla dělat ministryni ve vládě, kterou vede „DeBil“.

Proč novináři píší o problematice DPČ a DPP přesto, že jí nerozumí?

Instituty DPČ a DPP jsou jednou z důležitých součástí našeho systému, který zvyšuje tolik vzývanou flexibilitu a podporuje konkurenceschopnost našeho hospodářství.

Otázkou je, proč si novináři nedají práci s rešerší, tedy aby problém nastudovali a nesdělovali nám pouze své představy o skutečnosti.

Reaguji tím na článek v Barbory Janákové zveřejněný v Deníku N „Skryté zaměstnávání přes dohody by mělo skončit. Zbývají dva roky.“ ze dne 20. 07. 2020. https://denikn.cz/402552/skryte-zamestnavani-pres-dohody-by-melo-skoncit-zbyvaji-dva-roky/?ref=tit1

Považuji tento článek za typické pojednání, které na jedné straně shrnuje neznalost matérie, na druhé „dělá ze zaměstnanců pitomce“ a ještě se tváří, jak mu jde o „obecné dobro“.

V prvé řadě je třeba připomenout, že pracovněprávní vztahy spadají do oblasti soukromého práva a tedy jsou tvořeny nezávisle na právu veřejném. Konečně této problematice jsem věnoval své příspěvky dříve v článku Pracovní právo v ČR – pozůstatek socialistické právní praxeV druhé řadě je třeba připomenout, že směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, byla přijata sama mimo zvyklosti, protože na Evropské tripartitě s ní zaměstnavatelé nevyslovili souhlas.

Zároveň je třeba dodat, že je jedním z plodů takzvané nezávazné deklarace „sociálních práv“ z roku 2017, kdy jde jen o pokračování snahy prosadit jednotné, marxistickým pozitivismem formované pracovní právo pro celou EU.

Teď k obsahu článku, titulku „Skryté zaměstnávání přes dohody by mělo skončit. Zbývají dva roky“ a tvrzením v něm obsaženým.

V prvé řadě již titulek a obsah jdou zcela mimo logiku. Dohoda o provedení práce, v některých případech i o pracovní činnosti (DPP a DPČ), jsou řádnými legálními základními pracovněprávními vztahy. Takže použití termínu „skryté zaměstnávání“ je hrubým zkreslením skutečnosti. Ani Blesk či Parlamentní listy by se za takový titulek nemusely stydět.

Tvrzení, že zaměstnanec má „několik dohod“ od několika agentur a pracuje pro stejného zaměstnavatele, je stejný právní nesmysl, protože agentury práce nesmí od podzimu roku 2017 přidělit zaměstnance k zaměstnavateli, kde má jiný pracovněprávní vztah či je přidělen v daném měsíci od jiného zaměstnavatele.

Sice je toto ustanovení, jak jsem několikráte na různých místech upozorňoval, hrubě proti Listině základních práv a svobod („právo na práci“), ale je to tak. Takže autorka si nedala ani tu práci, aby si ověřila právní stav oblasti, o níž píše. (Mimochodem, právě ona směrnice činí toto ustanovení „proti právu EU“. Takže jsem zvědavý, jak se s tím MPSV vyrovná).

Teď obecně k tvrzením v článku. V prvé řadě, v době, kdy tu na trhu chybělo 300 000 zaměstnanců, nikdo nikoho nenutil pracovat na dohody o provedení práce. Naopak… je tu velká skupina zaměstnanců, kterým z různých důvodů toto zaměstnávání vyhovuje a jiný typ práce nechtějí.

Proč tomu tak je? V prvé řadě jedním z důvodů je absurdní zátěž práce odvody a srážkami – cca 46 %, což je samo o sobě demotivující. Za další je to rigidita pracovního práva.

Paní redaktorka se snaží tklivě popsat (stejně jako nám předkládají socialisté z MPSV a další), že zaměstnanci nevědí, kdy budou pracovat, že nemají jistotu práce atd… Faktem však na druhé straně je, že jistotu nemá ani zaměstnavatel, že zaměstnanec do práce dorazí. Ano je pravda, že zaměstnanec má často ještě více takových dohod a mnohdy s více zaměstnavateli. Je zajímavé, že tuto formu prosazují ve velké míře mladí lidé (a nechtějí o jiné slyšet), protože jim jednoduše umožňuje zavolat zaměstnavateli a sdělit mu, že měsíc nebudou, protože jedou pryč…

Jako další tento typ zaměstnávání využívají právě zaměstnanci, kteří jsou pojištěnci státu (rodičovská, mateřská, studium, důchodci) a nechtějí 46 % své práce odevzdávat „eráru“…

A jako poslední výrazná skupina jsou ti aktivní, kteří mají odpracovaný plný úvazek v zaměstnání se všemi povinnostmi a další práci mají jako „brigádu“ nechtějí pracovat tak, že nechají eráru oněch 46 %. Dalším důvodem je , že ti aktivní, kteří navíc pracovali formou DPČ stát za posledních deset let totálně „okradl“ a jen od nich  čerpá odvody, viz dále.

Poznámka: To nehovořím o tom, že jsou některá zaměstnání hrazená hodinově, kdy i při odpracování většího počtu směn (což je opět omezeno zákonem) má zaměstnanec zároveň mnohem více volna… (pohotovostní služby, ostraha, atd. – 18 směn po 11 -12 hodinách), přičemž možnost odpracovat takovýto počet hodin pro jednoho zaměstnavatele  je  mimo zákonný  rámec účinného zákoníku práce, takže mu jiná možnost, než dalšího úvazku nezbývá, pokud se chce chovat maximálně legálně.

Dovolím se vrátit pár let zpět. Na počátku zde nebylo slovo, ale stav, kdy zaměstnanec si směl na DPP za 150 hodin ročně vydělat neomezené množství peněz a byl zatížen pouze daní 15 %, což se změnilo. Dnes sice může odpracovat 300 hodin ročně, leč, činí-li odměna z této  dohody přes  10 000 Kč měsíčně, hradí zaměstnavatel odvody, sociální, zdravotní a odměna zaměstnance podléhá nejen dani, ale i zdravotnímu a sociálnímu pojištění…

DPČ na v dané době podléhalo odvodům, zdanění a srážkám od každé koruny… Na druhou stranu, měl zaměstnanec právo na nemocenskou atd. kdykoli onemocněl. Později se ochranná lhůta zkrátila, ale stále, pokud pracoval v pracovním poměru a vedle toho na DPČ a onemocněl, měl hrazeny dvě neschopenky. Propad jeho příjmů nebyl tedy tak radikální. Nároky se počítaly z každé neschopenky samostatně. Jenže, pak přišly chytré hlavy a řekly, že do 2 500 Kč, dnes do 2 999 Kč měsíčně jde o zaměstnání malého rozsahu a tedy mzda do dané částky nepodléhá odvodům a srážkám na sociální a zdravotní pojištění. K tomu, pokud v daném měsíci zaměstnanci nevznikne nárok na pojištění, nemá ani nárok na nemocenskou… Tedy, můžete pracovat 80 hodin měsíčně třeba 5 let , hradit srážky, zaměstnavatel odvody, ale onemocníte-li druhý, třetí, čtvrtý den v měsíci, nestihli jste si vydělat oněch 3 000 Kč  , všechny předchozí poctivé odvody a srážky vám jsou na nic… Stejně tak v době Covidu na ošetřovné nemáte nárok, atd. atd. (Uvidíme, jestli se posledními návrhy situace poněkud změní). Tím se také DPČ stalo méně racionálním způsobem zaměstnávání nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance (pro ty hlavně) a tito přešli ve velké míře na DPP nebo rovnou tam, kde dostanou peníze přímo na ruku, či kombinují obě varianty, což jim dává ekonomicky větší smysl.

Poslední skupinou DPP jsou činnosti – výpomoc kolegům, náhodné brigády, náhodné výjezdy… Nemusíte mít živnostenské oprávnění a pro zaměstnavatele činnost odvedete, kdy on potřebuje a vy můžete…

Proč takové obsáhlé vykreslení? Protože článek se tváří ve známém klišé, jak zlí zaměstnavatelé odírají chudáky zaměstnance. Což je pravdivé asi v takové míře, v jaké zaměstnanci dělají nenapravitelné škody zaměstnavatelům.

Článek navíc opomíjí, že uzavření jakéhokoli typu závislého vztahu dle zákoníku práce je projevem oboustranné svobodné vůle. Zaměstnanci dobře vědí, do čeho jdou, co podepisují, protože to, jak jsem výše uvedl, velice často sami chtějí a požadují. Jinak zajisté smlouvu neuzavřou.

Jde o to, že za posledních 30 let se radikálně zvedla vzdělanost, obecně, tedy i vzdělanost zaměstnanců. Na což socialisté i paní redaktorka zapomínají. Doporučuji publikaci „Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu“, kterou vydal Český statistický úřad již v roce 2014. https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214.pdf/7545a15a-8565-458b-b4e3-e8bf43255b12?version=1.1 Tam je možno zjistit, jak roste počet obyvatel a tedy i zaměstnanců s maturitou a VŠ vzděláním. Stavět je tedy obecně do role nevědoucí oběti, která neví, jaký typ smlouvy podepisuje nebo jaký typ smlouvy požaduje, je hrubě povýšenecký přístup.

Jak vidíme, je úžasné, kolik nepřesností, neznalostí a na druhé straně dezinformací a levicové propagandy se dá vtěsnat do tak malého prostoru. Asi by bylo lepší, kdyby příště paní redaktorka pouze zprostředkovala informaci a stanoviska. Směrnici si každý přečíst umí, srovnat si stanoviska také.

Co napsat závěrem?

V prvé řadě to, že instituty DPČ a DPP jsou jednou z důležitých součástí našeho systému, který zvyšuje tolik vzývanou flexibilitu a podporuje konkurenceschopnost našeho hospodářství. Posiluje svobodu zaměstnance i zaměstnavatele.  Snaha zrušit tyto instituty je jen snahou o – a tady se nebojím použít tento expresivní výraz – zotročení zaměstnance do jedné škatulky, redukovat jej na ovci, kterou lze ze strany státu lehčeji „stříhat“, a nebo vyhnat jej z šedé zóny do černé. Obé je zcela špatně, zvláště když si uvědomíme, že bychom opět táhli proti těm aktivním lidem, kteří si chtějí prací maximálně legálně obstarávat své prostředky. To nehovořím o tom, že jde ve velké míře o skupinu, která prostředky obratem vrací do ekonomiky opět, tolik vzývaná domácí spotřeba).

V článku příjemně překvapil šéf odborů pan Středula, který nevidí důvod pro rušení dohod.

Konečně, devastaci pracovního trhu a negativní dopady na trh zaměstnanosti po omezení „dohod“ na Slovensku jsme mohli vidět takřka v přímém přenosu. Proto tuto informaci v článku považuji za jednu z nejdůležitějších.

Za druhou významnou věc považuji to, že MPSV se zase chystá aktivisticky prosazovat své ideologické představy a čeká nás tedy tvrdý zápas o zbytky liberálních ustanovení našeho pracovního práva.

Osobně bych rád situaci změnil v zápas o zcela nově přeformulované moderní pracovní právo pro 21. století.  Včetně zachování dohod a jejich inovace…

Krátká modernizace, jak si ji představuji v dané oblasti oproti dnešnímu stavu:

 1. Možnost uzavřít DPP až na 520 hodin ročně (10 hod týdně). Odměna z této dohody by nepodléhala odvodům do výše 80% minimální mzdy. (automat navyšování této částky).
 2. Možnost uzavřít DPČ v rozsahu, který máme i dnes, to je do poloviny týdenní pracovní doby. Pro zjednodušení počítána od 40 hod, tedy 20 hodin… Vyrovnávací období za rok, tj. 1 040 hodin, srážky a odvody včetně hrazení nemocenské z tohoto typu dohody vrátit do roku 2001.
 3. Pracovní právo liberalizovat včetně možnosti propuštění bez udání důvodu; měsíční výpověď s tím, že další tři měsíce průměrné mzdy hradí stát. Což vyjde laciněji než různé Covidy, dotace na vznik pracovních míst atd. Navíc to umožní nejen zánik míst, ale i vznik… což má v době měnící se ekonomiky zásadní význam.
 4. A můj stálý evergreen – ze současné super hrubé mzdy udělat hrubou mzdu s tím, že se zruší odvody zaměstnavatele a zůstanou pouze srážky zaměstnance (a ideálně snížit součet všech srážek a plateb – daně, sociální, zdravotní… na max. 40% se zachováním odečtů na poplatníky atd… ) , což zjednoduší administrativu zpracování mezd a zajistí jistotu zaměstnavateli, že navýšení zaručené mzdy o 1000 Kč je 1000 Kč. (Samozřejmě, že to pomůže i tomu, že zaměstnanec uvidí, kdo na daném navýšení vydělá více, jestli on či erár).

Hranice mezi veřejným a soukromým právem dle Bible

Paradox současného pracovního práva plasticky zobrazuje srovnání citátu starého 2000 let a našeho současného pracovního kodexu a souvisejících zákonů.

Aneb jak by asi měla vypadat hranice mezi ryze soukromoprávní stránkou vztahů             zaměstnanec – zaměstnavatel a veřejným právem.

 

Začnu biblickým citátem:

 „…jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: ,Jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé.‘ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim: ,Co tu stojíte celý den nečinně?‘ Odpovědí mu: ,Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ,Jděte i vy na mou vinici . ‚ Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ,Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!‘  Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: ,Tihle poslední dělali jedinou hodinu a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro! ‚ On však odpověděl jednomu z nich: ,Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?…“ Mt.,20, 1-16

Uvedený citát zachycuje přirozenou situaci, kterou můžeme znát i dnes, kdy zaměstnavatel najme zaměstnance a domluví s nimi jejich mzdu. Na konci pracovního dne/směny mnozí protestují, že mají obdržet za celodenní práci stejnou mzdu jako ti zaměstnanci, které zaměstnavatel najal v poledne a dokonce i jako ti, které najal na poslední hodinu práce. Zaměstnavatel logicky odpovídá, že každý dostává to, co si navzájem sjednali. V normálním světě by šlo logicky o soukromoprávní vztah, kdy se dvě strany dohodly na podmínkách a tyto podmínky byly splněny.  

Naše otázka však je, jestli by takto přirozeně nastavené vztahy byly legální podle současně platné legislativy. Rovnou upozorňuji, že pro stručnost se nebudu zaobírat otázkami BOZP a PO, formou uzavření vztahu atp.

Problém podle současného platného zákoníku práce vznikne v tom, že nebylo dodrženo ustanovení o stejné odměně za stejnou práci, ačkoliv zaměstnanci dobrovolně uzavřeli pracovní smlouvu na předem dohodnutou dobu na danou délku pracovního dne za předem dohodnutou odměnu. Co by tedy zaměstnavatel podle našeho práva musel udělat, aby neměl problémy? V prvé řadě by musel každému vydat výměr s určením stejné mzdy (asi hodinové) a těm, které najal později, udělit odměny nebo prémie a vymyslet jejich odůvodnění pro případ kontroly inspektorátu práce, kterému zaměstnanci najmutí ráno, podají stížnost. Inspektorát, když nebude spokojen, protože má svůj metodický předpis a případně měl školení, rozhodne o doplacení rozdílu mzdy všem zaměstnancům, vždy do stejné výše s ohledem na odpracovanou dobu.

Co zbude zaměstnavateli? Buď napíše proti protokolu námitky, následně odpor proti platebnímu výměru, následně se vyjádří ve správním řízení, následně se odvolá a posléze až uhradí všechny náklady, mzdy doplatí a uhradí vyměřenou pokutu, povede několikaletý správní spor před správním soudem. Nebo zaplatí pokutu a doplatí všem onu mzdu bez dalšího. V každém případě jeho kalkulace na daný den a danou vinici je v trapu.

Co udělá příště poučen touto záležitostí? Dá práci jenom těm, které najme dopoledne nebo těm, co najme později, vyplatí méně peněz nebo tuto situaci zkombinuje tak, že odměny těm, co najal později, dá formou černých peněz. Což pro něj znamená opět další riziko, ale paradoxně možná menší, než když každému vyplatí to, co s ním původně dohodl. (Všimněte si prosím drazí čtenáři, že opomíjím variantu, že všechny vyplatí příště plně na černo, tzv. na ruku).

Absurdita této situace ukazuje, jak ono vlamování se veřejného práva a do práva soukromého poškozuje nejen zaměstnavatele, ale především i zaměstnance samotné. Kdy by byl zásah veřejného práva oprávněn?

Jedině v případě, že by zaměstnavatel sjednanou mzdu nevyplatil nebo zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu.

V tomto případě je však otázka, do jaké míry má být zasaženo do vztahu skrze administrativní proces správního orgánu a do jaké míry by spor měl být otázkou soukromoprávního soudu. S ohledem na slabší postavení zaměstnance v případě nevyplacené mzdy je určitě na místě zásah administrativně správní, v případě škody pak soudní ochrana zaměstnavatele.

V žádném případě však není akceptovatelný stav, kdy veřejné právo, potažmo stát zasahuje do situace, kdy se dohodnou zaměstnanec a zaměstnavatel, za kolik bude práce vykonána, pokud tito akceptují ustanovení o minimálním mzdovém standardu a dohodnutá částka odměny/mzdy je vyšší než tento minimální standard.

Uvedený příklad srovnání se současnou platnou legislativou ukazuje nejen, jaké ekonomické škody legislativa způsobuje vůči zaměstnancům a především zaměstnavatelům, ale i jaké ztráty způsobuje státu jako takovému, když na zmíněný případ musí vynaložit nejen nutné síly, ale i finanční prostředky. O morálních škodách, které jsou nevyčíslitelné, nemá cenu ani hovořit.

 

Pracovní právo v ČR – pozůstatek socialistické právní praxe

Podrobil jsem analýze 66 709 slov na 262 stranách

zákoníku práce

s cílem zjistit, zda je opravdu pro 21. století

nebo je, slušně řečeno, „trochu“ zatuchlý?

 

Zákoník práce, který ideologicky vychází z 30. let 20. Století nese svůj základ v právní teorii marxistického pozitivismu, takzvaného socialistického práva. Toto právo  metodami práva veřejného upravovalo a bohužel v případě „pracovního práva“ i nadále upravuje otázky soukromého práva.

Tento přístup považuji za zcela nevhodný základ pro vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v 21. století, jehož první čtvrtiny za chvíli dosáhneme. Tyto představy, kodifikované do našeho systému zákonem č. 262/2006 Sb., které se na nás hrnou skrze směrnice EU, jen způsobují další chudnutí a zaostávání jak naší země tak i EU proti třeba USA.

Zaostávání jak v bohatství, tak v ekonomické a tím i osobní svobodě. O zaostávání v technologiích a inovacích, které je s daným stavem spojené ani nemluvě.

Stačí se podívat, kolik globálních hráčů vzniká a vzniklo za posledních 50 let v USA a kolik v zemích EU… Paradoxně i díky tomuto rozdílu klesá v EU míra bezpečnosti a naše společnost je ohrožena nejen posttotalitními autoritářskými režimy z východu, ale i uprchlickou krizí a epidemiemi.  V konečném důsledku je ohrožena i svoboda, rovnost, právní stát, tedy ty výdobytky naší civilizace, které kdysi učinily západní Evropu silnou a dominantní ve světě…

Takže je třeba tuto situaci změnit…

Zákoník práce dle analýzy word obsahuje 262 stran, 66 709 slov. Když připočteme související zákony jako je zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce, antidiskriminační zákon a další, které dopadají na vztah zaměstnance a zaměstnavatele, je toto množství nejen k nepřečtení, ale i k nepochopení.  Proto bych rád předložil k diskusi změnu základních principů a východisek pro dané zákony, počínaje zákoníkem práce.

 

Postavení zákoníku práce v systému práva

Již důvodová zpráva k zákonu č.89/2012 Sb. tj. k „novému občanskému zákoníku“ se k situaci pracovního práva u nás vyjadřuje, a to dost konkrétně, tvrdě, avšak výstižně:

„Existující úprava je poplatná extremistické právní politice totalitní éry, podle níž i samo pojetí občanského zákoníku jako generálního předpisu soukromého práva je buržoazní právní abstrakce a fikce, že jednotný občanský kodex soukromého práva kodifikován být nemá. Současná úprava  též poukazuje na to, že mají být podle sovětského vzoru kodifikovány jednotlivé právní oblasti. Koncepční stanovisko v tom směru přednesl ještě před druhou světovou válkou na půdě parlamentu poprvé 16. 4. 1937 poslanec KSČ Vladimír Clementis a po nastolení totalitního systému bylo také důsledně uskutečněno.

 

…Konkrétní výsledky jsou zejména tyto:

…b) Zákonná úprava pracovního práva prošla složitým procesem. Stále ji ovlivňuje specifický vývoj, jehož základní ideologický kontext vznikl ve zdejším prostředí na přelomu 40. a 50. let 20. stol. Občanský zákoník z r. 1950 rekodifikoval majetkové vztahy, ale do pracovních nezasáhl. Důvodová zpráva k jeho § 568 to odůvodňuje tak, že pracovní právo má „specifickou povahu – upravuje pracovní poměry, do nichž vstupují občané, aby uskutečnili svou povinnost zúčastnit se společné práce a své právo na práci“, a proto „bude upraveno samostatným kodexem.“ Vliv sovětské koncepce považující pracovní právo (vedle zemědělského a rodinného) za samostatné právní odvětví je očividný.“

A dále pak

„Po r. 1989 se ve zdejším pracovním právu mnohé změnilo. Pro práce na osnově nového občanského zákoníku je hodnocení obsahu aktuální zákonné úpravy pracovního práva mimo jejich záběr. Leč ze systematického hlediska je potřebné poukázat na přetrvávající ideologické (nikoli vědecké) pojetí zákoníku práce jako samostatného kodexu. To se projevilo i v současném platném zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který je specifický a v kontinentální Evropě zcela ojedinělý…“

 

K celkovému shrnutí lze použít citaci z důvodové zprávy Výsledkem je stav dlouhodobě neudržitelný. Obrací se proti člověku a proti jeho zájmům; do značné míry bezúčelně obtěžuje a prodražuje každodenní činnosti soukromého života.“

 

Uvedená důvodová zpráva je výborným čtením shrnujícím otázku vývoje občanskoprávních vztahů a tvrdým zrcadlem veřejného práva, které hledá všechny možné způsoby, jak autonomní oblast lidských životů okleštit. Je jedno, jestli aktivitami zákonodárců našich nebo evropských.

 

Prvním krokem tak musí být navrácení oblasti vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel do občanského zákoníku, jasné odlišení soukromého práva a přísné definování okolností, za kterých veřejné právo může do této oblasti vstupovat.

 

Je ČSSD jako strana sociální nebo asociální?

Je ČSSD jako strana sociální nebo asociální?

Aneb krátké zdůvodnění, proč potřebujeme novou pracovně právní legislativu, legislativu pro 21. století.

Sociální demokracie se předvádí jako strana, která má za cíl ochraňovat zájmy nejchudších, lidí práce – a snad radši nebudu jmenovat – vrstvy pokrokové inteligence.

Asi by stálo za to podívat se, jak v praxi funguje tato její starost o pracující lid a lidi práce. Podíváme se na posledních sedm let jejich vládní angažovanosti na ministerstvu práce a sociálních věcí (mohl bych jedovatě počítat i jejich činnost 1998-2006, ale nač si hrát na archeologa).

Většina opatření přijatých ČSSD „pro ochranu zaměstnanců“ znamenala vždy v prvé řadě poškození jejich zájmů. Zkusme se podívat na problém trochu konkrétněji.

Jedním ze základních práv občana a člověka je „… získávat prostředky pro své životní potřeby prací…  každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost…“ (článek 26 Listiny základních práv a svobod).

Co prosadila a prosazuje sociální demokracie za potlesku komunistů, ANO a odborů (nemají náhodou oni chránit práva zaměstnanců)?

Dle zákona a v souladu s citovaným ustanovením Listiny základních práv a svobod může být dospělý člověk zaměstnán třeba u čtyř zaměstnavatelů na plný týdenní úvazek pracovního poměru, nároky z těchto poměrů se posuzují samostatně, a tedy může být v práci 720 hodin v měsíci… Pokud, POZOR, pokud se ovšem nerozhodne, že by si chtěl udělat brigádu u svého zaměstnavatele, skrze agenturu práce, která obsazuje a doplňuje zaměstnance zaměstnavateli… Přestože by to pro zaměstnance bylo pohodlné s ohledem na plánování směn (například 80 hodin na DPČ super brigáda), bez cestování… I zaměstnavatel by tuto spolupráci přivítal, vždyť svého zaměstnance zná. Navíc zaměstnavatel by měl pod kontrolou, aby mu zaměstnanec nepracoval v kuse například 36 hodin. (Mimochodem, neznáme 24-36 i 48 hodinové práce třeba ve zdravotnictví? No nic…) Sociální demokracie „v zájmu ochrany zaměstnance a jen pro jeho dobro“ zakázala, aby mohl být skrze agenturu přidělen k zaměstnavateli, kde má, POZOR, jakýkoli základní pracovní poměr v daném měsíci…

Stejně tak si zaměstnanec nemůže úvazek rozdělit třeba mezi dvě agentury, pokud by jej tyto přidělily ke stejnému uživateli … (Jak by se to jedna od druhé dozvěděla, je ve hvězdách, když jedna přiděluje lidi do prodejního/výrobního místa X a druhá Y, prostě to musí vědět…).

K souhrnu můžeme ještě dovodit obnovení „částečného nevolnictví“ zaměstnance agentury, když tento nemůže změnit zaměstnavatele – agenturu práce, pokud by jej v daném měsíci druhá agentura chtěla přidělit ke stejnému zaměstnavateli, kde v daném měsíci již byl přidělen od prvé…

No hlavně že téma „zlých“ agentur práce je stále v kurzu… (u ČSSD a odborů populárnější než uprchlická vlna).

 

Máme se co učit od západu? Aneb potřebuje naše hospodářství cizince? Je vláda krátkozraká?

Máme se co učit od západu? Aneb potřebuje naše hospodářství cizince? Je vláda krátkozraká?

Podívejme se na další logiku a důsledky péče o blaho občanů této země ze strany ČSSD, odborů atd. Naše populace stárne, proto hrozí zhroucení důchodového systému. Zároveň na trhu práce chybí dlouhodobě 250 000 zaměstnanců.

K tomu je potřeba připočíst, že každý rok klesá počet nových pracovníků, kteří vstupují na trh práce proti těm, kteří odchází. Tento negativní trend se bude dále prohlubovat… Čímž vyvstává další problém, kdo se bude starat o stárnoucí populaci ve zdravotnictví, sociálních službách atd.?

Zdravý rozum by velel umožnit vstup těm, kdo zde chtějí pracovat. Místo toho demagogicky blokují socialisté ve vládě a odborech náš trh… Takže vzniká zaměstnávání na černo a rozrůstá se celá mašinérie – OIP, celníci, cizinecká policie atd., která se živí pronásledováním nelegálního zaměstnávání, což je zcela ztrátová, neefektivní a hloupá činnost.

Zamysleme se, jací jsme byli a jací jsme…

Například nejvíce by Ukrajině a dalším zemím a jejich lidem pomohlo, že by si mohli prací vydělat a zlepšit svou situaci. I pro nás by bylo ideální, aby v době ekonomického růstu tento růst podpořili, budovali rezervy na horší časy, byli zde legálně a hradili zdravotní pojištění, třeba i něco ze sociálního (pokud zde nechtějí zůstat, tak bych jim jej klidně odpustil) a daní…

S ohledem na předchozí odstavec sociální demokracie s odbory a dalšími naopak náš pracovní trh betonují a na ty, kteří zde hledají práci bez povolení, konají zcela nesmyslné nálety. Evidentně brzy zapomněli na to, že naši lidé (a možná i mnozí z dnešních socialistů) si v devadesátých letech jezdili vydělat za hranice. Na tehdejší dobu to byly zcela „pohádkové“ peníze. Češi si jezdili přilepšit na sběr ovoce do Španělska, dělali pomocné práce v Anglii nebo v Německu… Zapomnělo se na scény, kdy automobily s naší značkou byly kontrolovány, prohledávány a lidem byl zakazován vstup do SRN třeba proto, že měli v kufru montérky? Zapomnělo se na příběhy, kdy díky nelegálnosti mnozí z našich občanů padli do spárů gangů a mafiánských struktur? Sociální demokraté asi mají syndrom „šikanovaného dítěte“, dnes si šikanování sami užívají… Místo toho, aby si lidé vydělali a nám pomohli budovat budoucnost a nesli peníze našemu rozpočtu, stojí nás tato nesmyslná opatření milióny vyhozené z okna…

Dojímá nás, když vidíme, jak nejsou cizí zaměstnanci ošetřeni nebo mají smrtelný úraz, v jakých podmínkách žijí … Nebylo by proto lepší a pro nás výhodnější, aby zde mohli být legálně? Protože většina z tohoto se děje právě díky jejich postavení „nelegálů“…

Argument zastánců omezeného přístupu na pracovní trh z třetích zemí často zní: „Budou kazit mzdy…“ Sorry, ale pokud je stát schopen kontrolovat dodržování podmínek u agentur práce (aspoň se tím vytahuje), není snad schopen dohlédnout na to, aby zaměstnanci z třetích zemí obdrželi stejnou mzdu jako kmenoví zaměstnanci? Pokud nikoli, pak se nám náš stát hroutí…

Co myslíte, je zde stát pro občany nebo občané pro stát?

„Nová republika“ si udělala trhací kalendář z ustanovení čl.36 Listiny základních práv a svobod

Co myslíte, je zde stát pro občany nebo občané pro stát?

 Asi není nikoho, kdo by si nevšiml, že stát a jeho úředníci se  v posledních šesti letech začali chovat tak, jako by se vrátili do doby feudálního absolutistického systému. 

Nová republika, která byla stvořena ideologií „všichni kradou“, za pomoci protikorupčních aktivistických skupin a za hlasitého volání velké části voličstva (v prvé linii to byli hledači nových spasitelů a paradoxně i živnostníci a podnikatelé, aby byli vystřídáni voliči socialistů a komunistů), přijala mnoho zákonů, které omezují podnikatelské prostředí, omezují a znemožňují svobodné rozhodování v případě zaměstnání, v případě zahájení podnikání, v případě rozvoje podnikání (viz kauzy zakleknutí, registrace DPH; třídní nepřátelé od „sídel firem“ po agentury práce…). Vše se podařilo okořenit a zajistit přetvořením kontrolních orgánů z orgánů, které musí respektovat zásady práva, na v pravdě inkviziční instituce. Například „právní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“) a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.“ Viz i další ustanovení prvních čtyř paragrafů zákona č.500/2004 Sb. správního řádu).

Co se však nepodařilo ovládnout „nové republice“, byla soudní soustava.

Ona postavila dosti jasnou hranici nové byrokratické svévoli a nedopustila úplné ovládnutí země. (Pro zajímavost se lze poohlédnout na Slovensko, kde se socanům a oligarchii podařilo ovládnout i tuto moc). Tuto hranici se daří bránit i díky právníkům a dalším odborníkům, kteří se nezalekli „inkvizice“ a šli s kontrolními  orgány do sporů, byli-li přesvědčeni o pravdě svého výkladu zákona a hledali oporu v moci soudní. Mnohdy pochopily samy kontrolní orgány, že jejich snaha (nebo snaha nižších aktivních orgánů) hrozí soudní blamáží a ustoupily.

Bohužel „nová republika“ pochopila tuto situaci a rozhodla se aktivně přikročit k omezení dosahu právní ochrany ze strany soudu a osob, které jsou znalé konkrétní problematiky.

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR došel 6. 12. 2019 návrh vlády na změnu ustanovení zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky. Sněmovní tisk 670. Zatím je v moci organizačního výboru.

Kromě jiných ustanovení obsahuje dvě, která vláda decentně nazývá v důvodové správě „technickou novelou“. Je zajímavé, že tyto body unikají všem jinak aktivistickým novinářům a politici také mlčí. O co tedy jde?

V prvé řadě jde o změnu ustanovení §32, které stanovovalo promlčecí lhůtu spáchaného přestupku jednoznačně na 3 roky od jejich spáchání (do výše pokuty 99 999,99 Kč) a nejpozději na 5 let od jeho spáchání od výše horní hranice pokuty 100 000 Kč (čili většina přestupků, kterých se může dopustit zaměstnavatel či podnikatel či právnická osoba), přičemž sice odstavec 1§32 určoval dobu, po kterou se stavěla promlčecí doba, ale 5 let byla promlčecí doba konečná a definitivní. Stát a jeho aparát měl (má) celých 5 let na to, aby protiprávní činnost odhalil, aby ji vyšetřil a viníka usvědčil… Pokud udělal chybu (ať věcnou či procesní, což se stává velice často, nebo prostě jednání kontrolovaného nebylo přestupkem) a „obviněný“ vyhrál u správního soudu, stávalo se, že rozhodnutím správního soudu byl skutek promlčen (zvláště, když se i správní orgán odvolával). Konec konců, bavíme se zde o přestupcích.

Ke správnímu řízení je ještě nutno podotknout, že správní žaloba nemá odkladný účinek a rozhodnutí do vynesení případného zrušujícího rozsudku je v právní moci… To znamená, že obviněný uhradí pokutu, může mu být zastavena činnost atd. Vyhrál-li však obviněný soudní řízení, což se stává často, a soud všechna rozhodnutí zrušil, stát mnohdy nestihl provést nové úkony a skutek byl promlčen. Upozorňuji, že obviněný hradí všechny náklady na svou obranu ze svých prostředků, proti státu s celým jeho obrovským aparátem, který je hrazen z daní obviněného. (Kdokoli prošel jakýmkoli řízením úřadu, si jistě vybaví ony výzvy, obvinění atd., kde vždy stojí: „ za nespolupráci, za neposkytnutí … může být udělena pokut až…“) 

Co navrhuje onou technickou úpravou vláda? V podstatě nepromlčitelnost přestupku. Doba promlčení má být nově stavěna i důvody v odstavci 1. a tedy i po dobu „po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní“. Jinak řečeno, jakékoli důvody pozastavují probíhající promlčecí lhůtu, i opakovaně, a přestupek – podle známého příběhu kdy Achileus nemůže předehnat želvu – se může táhnout léta a léta… Vezmeme-li do úvahy stále rostoucí množství přestupků, které nelze sanovat, nebo které sice obviněný již dávno napravil, ale prostě se staly, je to situace rovna dědičnému hříchu. Nesmazatelný hřích, vina, vyjma milosti či smrti obviněného, zvláště, jde-li o zaměstnavatele či právnickou osobu.  „Nová republika vrací úder.“

Aby někdo neřekl, že nevím, co píši: „Odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou trvala některá ze skutečností podle odstavce 1.“

Aby „nová republika“ měla situaci pod kontrolou ještě více a pojistila si, že jejím inkvizičním orgánům nikdo neunikne, navrhuje ještě jednu zásadní změnu. Do zákona vkládá nové ustanovení §72b Nepřípustné zastupování. „Správní orgán usnesením rozhodne o tom, že nepřipustí zastoupení na základě plné moci, pokud zmocněnec vystupuje v řízení o přestupcích v různých věcech opětovně, nejde-li o advokáta nebo jinou osobu poskytující právní služby soustavně a za úplatu podle jiného zákona.“  

V čem je zde problém… V prvé řadě je nutno konstatovat to, že mnoho řízení o přestupku je vedeno v relativně úzké odborné rovině – BOZP, PO, hygiena práce, odpady, pracovněprávní vztahy, odměňování, daně a podobně. Na mnoho z těchto oblastí si zaměstnavatelé a právnické osoby najímají v souladu se zákonem externí služby, kdy jejich zaměstnanci v mnoha případech musí být dokonce odborně způsobilé osoby v dané oblasti. Spor se tak vede nejen o proces kontroly a oprávnění kontrolního orgánu (častý argument orgánů „máte pravdu, ale my na to máme metodický předpis atp.), ale o odbornou stránku daného problému. Protože zákon, který ukládá povinnosti, není technická norma (což mnohým kontrolním orgánům nedochází), ale zákon a správných řešení může být mnoho… Tendence toho, že kontrolní orgány striktně požadují to, na co jsou zvyklé, či co mají v metodickém předpisu, aniž by na to měly právo, nebo by to nutně byla pro kontrolovanou osobu povinnost, je zcela zřetelná a tyto situace jsou běžné.  Proto také mnohé kontroly jsou rozhodnuty ve prospěch kontrolované osoby až díky správnímu soudu, v lepším případě odvolacího řízení v rámci správního řízení.

 

Toto nové ustanovení však umožňuje odborné subjekty (nebo osoby) ze zastupování klienta, kterému poskytují služby, vyloučit. Paradoxně v situaci, kdy za správní orgány vedou tato řízení inženýři, magistři čehokoli a podobně. Dokonce jsem se setkal i s rozhodnutím vedoucího úřadu, které bylo i v rozporu se stanoviskem jeho právního oddělení, aniž by měl právní kvalifikaci, kterou zde požaduje stát po „zástupci kontrolovaného“. Ono totiž být právník a advokát a být odborník v konkrétní specializaci se mnohdy vylučuje již z podstaty.

 

Cíl je jasný, omezit právo na obhajobu kontrolované osoby. Tato osoba sice může poskytovat služby, musí mít i opakovaně obnovovanou odbornou způsobilost (např. BOZP, PO, nebezpečné odpady, atd…), ale protože bude úspěšná při zastupování svých klientů při kontrolách a v navazujících správních řízeních, může tento orgán rozhodnout, že nepřipustí zastoupení na základě plné moci… 

Jak je vidět, „nová republika“ si udělala trhací kalendář z ustanovení čl.36 Listiny základních práv a svobod. Z práva na spravedlivý proces chce „nová republika“ udělat kus toaletního papíru. Nejen že bude de facto vyčerpávat kontrolované, obviněné osoby nekonečnými spory, ale pro jistotu jim i stíží právo na obhajobu.

A aktivistické organizace, novináři stavějící se proti korupci a za nové lepší zítřky mlčí.    Jestli si něco zaslouží ústavní žalobu, tak tato ustanovení, pokud by prošla v dané či obdobné podobě a vstoupila by v platnost.

Minimální mzda, zaručené tarify a služby ostrahy. Uvažujte, počítejte se mnou…  

Minimální mzda, zaručené tarify a služby ostrahy. Uvažujte, počítejte se mnou…

Pro začátek si zrekapitulujme základní fakta, chcete-li předpoklady:

 1. V oblasti fyzické ostrahy tvoří mzdové náklady cca. 90 % z ceny činnosti (někde i více).
 2. 99 % služeb fyzické ostrahy je zařazeno do II. stupně zaručené mzdy, valná většina je vykonávána v režimu třísměnného nebo nepřetržitého provozu. Hodinová mzda tak musí být přepočtena na týdenní pracovní úvazek 37,5 hodiny.
 3. S ohledem na to, že příplatek za hodinu noční práce je stanoven na minimální výši 10 % z průměrné mzdy, příplatek za práci v sobotu a neděli 10 % z průměrné mzdy. Příplatek za práci ve svátek 100 %. Situace vede k tomu, že po 12 měsíců průměrná mzda vzroste zaměstnanci o cca 7 %. (dle exaktního výpočtu 5,7-7,2 %).
 4. Příplatky dle bodu c) je nutno rozpočítat do celkového množství hodin.
 5. Do mzdových nákladů každé hodiny je nutno rozpočítat náklad na dovolenou v délce 150 hodin. Na rozdíl například od výroby či administrativních činností musí v případně nepřítomnosti zaměstnance nahradit jeho činnost někdo jiný. Musí být zajištěná zastupitelnost.
 6. Pro pořádek upozorňujeme na to, že zrušením karenční doby, vzrostly náklady i v této oblasti.

Hodinová zaručená mzda fyzické ostrahy v roce 2019 je 94 Kč, mzdový náklad při výše uvedené kalkulaci je 153,80 Kč.

Hodinová zaručená mzda fyzické ostrahy v roce 2020 bude 102,70 Kč, mzdový náklad při výše uvedené kalkulaci bude 168 Kč.

Nastal konec levné práce?!

Od zástupců ČSSD, odborů a některých ekonomů a novinářů posloucháme o „konci levné práce“. O tom, jak je důležité, aby minimální mzda a zaručená mzda rostla. Takže se podívejme, jak veřejní zadavatelé, zejména ti, kteří mají v kompetenci dozor nad hospodářskou soutěží, výběrem zdravotního a sociálního pojištění, daní atd. zohledňují tyto své deklarace a názory v cenách, za které služby fyzické ostrahy nakupují.

Ministerstvo práce a sociálních věcí                       134 Kč/hod.

Ministerstvo dopravy ČR                                           109,65  Kč/hod.

Ministerstvo kultury ČR                                             104 Kč/hod. vedoucí;

88,90 Kč/hod. ostraha;

90,90 Kč/hod. recepce.

Ministerstvo zemědělství ČR                                    93,50  Kč/hod.

Ministerstvo financí ČR                                              125 Kč/hod.

Úřad vlády ČR                                                               77,80    Kč/hod.

Generální ředitelství Úřadu práce                           83,95    Kč/hod.

Státní úřad inspekce práce (OIP)                                            64 Kč/hod. až 118 Kč/hod.

Všeobecná zdravotní pojišťovna                                             49 Kč/hod. až 115 Kč/hod.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže                              94 Kč/hod.

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných              87,12 Kč/hod. až 135 Kč/hod.

Generální finanční ředitelství Pardubice                               63 Kč/hod.

Plzeň                                     72,16 Kč/hod.

Senát ČR,                                                                                      109 Kč/hod.; recepce

81,90 Kč/hod., zahrada,

81,90 Kč/hod., parkoviště, historická budova

80,90 Kč/hod. výstavní síň

 

Jak vyplývá z uvedených údajů, je nutno si položit otázku, nakolik tvrzení „o nutnosti navyšovat minimální mzdu z důvodu důstojného příjmu“ jsou založena na reálném základě a nakolik se stávají pouze a jen floskulí? 

V každém případě z daných údajů vyplývá, že je něco špatně. Započítáme-li, že srovnání je prováděno pouze vzhledem k mzdovým nákladům, a tedy nejsou započítané ani nutné náklady na vybavení zaměstnance, uniformou, školení BOZP a PO, školení na pracovišti, pracovně  lékařské služby, náklady na péči o uniformy, řízení služeb, náklady na spojení atd. Stejně tak je otázka nákladů na řízení objektů, účetnictví, nábor zaměstnanců, kontrolní činnost, atd. atd. atd… o zisku ani nehovoříme.

 

Jaký je, či bude reálný dopad?

K 31. 12. 2011 bylo zaměstnáno v oboru soukromých bezpečnostních služeb 56 711 osob. K 30. 06. 2019 následně 41 322 osob. Pokles zaměstnaných kvalifikovaných osob tak činí 15 389. Odhadem můžeme říci, že cca. 1/3 jde na úkor zavádění nových technologií. Bohužel cca. 2/3 se přesunuly do šedé a černé ekonomiky. Výše uvedené ceny tomu jen nasvědčují. Výše šedé a černé ekonomiky, oficiálně podporované státem a centrálními orgány, které by naopak měly vést zápas s těmito jevy, dnes činí v oboru fyzické ostrahy 20-25 %.

Jen pro úplnost udáváme, že k 30. 6. 2018 bylo v oboru zaměstnáno 42 831 osob. K 30. 6. 2019 jen 41 322 osob. Pokles za 12 měsíců tak činí 1 509 osob.

 

Závěrečné otázky

V souvislosti se zde uvedeným obrazem vztahu zaručené mzdy, jejího růstu a reálných cen veřejných zadavatelů vyvstává hned několik otázek:

 1. Jak jsou zajištěny (jsou zajištěny?) podmínky rovné hospodářské soutěže?
 2. Lze v této situaci hovořit o bezpečnosti? Nejsou náklady na technické a elektronické systémy při takovémto stavu pouze vyhozenými finančními prostředky?
 3. Hovoříme o bezpečnosti měkkých cílů. Za takovouto cenu?
 4. Dělají si politici vládní koalice při svých vystoupeních legraci, nebo pouze a jen neví, o čem hovoří?
 5. Není tento obor zralý na administrativní určení minimální ceny v oboru, tak jak to předpokládá zákon o cenách?
 6. Co by na takovéto zabezpečení hospodářské soutěže řekla Evropská komise?
 7. Umíme si vůbec představit celkový dopad těchto změn v základních tarifech této jedné profese na celé hospodářství?

 

Poznámky: Uvedené ceny zjistila Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR na základě zákona č.106/1999 Sb. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Výpočet mzdových nákladů byl zveřejněn v knize: Komerční bezpečnost, 2 vydání; Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv, Wolters Kluwer, Praha 2019. Na straně 321 a dále je detailnější rozbor situace trhu SBS v ČR včetně analytických tabulek.

Negativní dopad nárůstu minimální mzdy a zaručené mzdy například na vesnické obchody

NEGATIVNÍ DOPAD NÁRŮSTU MINIMÁLNÍ A ZARUČENÉ MZDY  

NAPŘÍKLAD NA VESNICKÉ OBCHODY

„Tak nám zase zvýší minimální mzdu a zaručené tarify, paní Nováková. A proto asi od 1. ledna nemusíte do práce chodit.“ Asi tak by možná mohla znít (pokud již v minulosti nezazněla) parafráze věty ze známého románu. Proč?

Fakta úvodem:

Prodavačka v malém vesnickém obchodě je zařazena dle přílohy části II. nařízení vlády č. 567/2006 Sb. do 2. stupně zaručené mzdy. K dnešnímu dni by tedy měla takovéto prodavačce/prodavači náležet měsíční mzda ve výši 14 740 Kč.

Vládní koalice se dohodla na navýšení minimální mzdy o 1 250 Kč měsíčně. Minimální mzda je rovna prvnímu stupni zaručené mzdy, a tedy druhý stupeň bude navýšen pravdě ještě o něco výše. Než bude známa skutečná výše oficiálně, uvažujme o navýšení v této skupině o 1 360 Kč měsíčně.

Odvody činí za zaměstnance 34 % a tedy navýšení mzdových nákladů tak činí celých 1 822,40 Kč.

Jak jsem se dočetl, marže v takovémto vesnickém obchodě činí v průměru 23,4%.

Podívejte se na reportáž České Televize: Tradiční český obchod bojuje o přežití, trh ovládají zahraniční řetězce“

Malý vesnický obchod, kde pracuje majitel a potřebuje výpomoc alespoň jedné osoby, aby mohl zajistit sortiment zboží, které mu nedovezou; aby mohl být vystřídán, pokud drží otevírací dobu i v sobotu a neděli (v době letních rekreací je možno takto zvýšit tržby), má spádovost cca. 200-300 osob, které nakupují, více méně. Většinou drobnosti, základní potraviny, nebo když něco dojde. Tlak konat velké nákupy v supermarketech je diktován ekonomickou racionalitou.

Otázky tedy zní:

O kolik musí prodat více, aby navýšení mzdy zajistil?  Kolik musí mít tržeb, aby zaplatil prodavačce celý plat?

Zkusíme jednoduchý školní výpočet:

Pro navýšení :                 (1 809/23,4) x 100 = 7 788 Kč

Pro celou mzdu:              Mzda s odvody : 16 100  x 1,34 = 21 574 Kč

Nutný obrat:                     (21 574/23,4) x 100 = 92 196,6 Kč

 

Suma sumárum

Náš obchodník potřebuje 100 000 Kč obratu měsíčně, aby při ideální marži mohl zaplatit prodavačku a vynález jménem EET.  

Navýšení díky růstu mzdy pak činí nutnost prodat měsíčně nebo zvýšit obrat o 7 800 Kč. Asi to nebudeme zkoušet přepočítat na rohlíky…

 

A co nárůst cen energií a dalších režijních nákladů?

Připočteme-li k tomu růst cen energií, růst povinných minimálních odvodů za pana majitele na sociálním a zdravotním pojištění, tedy další náklady, můžeme se divit, proč obchody na vesnicích zanikají?

A opravdu chceme, aby někdo používal onu frázi „Když nemáte na zaplacení zaměstnanců, nepodnikejte?“

Takže při ceně rohlíku 1,50 Kč po odečtení DPH pak 1,30 Kč. Čili 7 800 Kč : 1,30 Kč = 6 000 rohlíků měsíčně. Jsem zvědav, jak bude obchodník přesvědčovat své zákazníky, aby nakoupili každý měsíčně cca o 20 rohlíků měsíčně více… a to již kolikátý rok po sobě…

 

Příště se zamyslím nad tím, jak výroky o „konci levné práce“ myslí ministerstva a centrální orgány vážně a to na příkladu poskytovaných služeb.

Pokud má někdo návrh na jiný způsob výpočtu nebo jiné údaje, přivítám připomínky. Proto uvádím výpočet, jak jsem k číslu došel.